wózek widłowy

BHP

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny dział Kodeksu pracy, którego celem jest zapewnienie każdemu pracownikowi bez wyjątku godnych i przede wszystkim niezagrażających jego zdrowiu i życiu warunków pracy. Jest to możliwe dzięki organizacji w firmach szkoleń BHP — osobno dla pracodawcy i pracowników.
Zajmuję się prowadzeniem instruktaży ogólnych i stanowiskowych. Co ważne żadna z zatrudnianych osób nie może podjąć pracy bez odbycia stosownego kursu. W myśl obowiązujących przepisów organizuję szkolenia wstępne i okresowe.

 

Szkolenia BHP dla pracodawców

Nie tylko pracownicy muszą znać swoje prawa i obowiązki wynikające z konieczności przestrzegania przepisów i norm BHP w firmie. Również pracodawca powinien odbyć kurs, który przybliży mu obowiązki w tej dziedzinie, ciążące na nim, jako na właścicielu przedsiębiorstwa zatrudniającego inne osoby.
Szkolenia i kursy BHP kończą się wypisaniem zaświadczenia o ukończeniu danego bloku tematycznego, a jego przeprowadzenie zwłaszcza w obszarze instruktażu wstępnego potwierdzam wypełnieniem karty szkolenia zgodnej ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem sprawdzenia poziomu opanowania materiału (zarówno w teorii i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce) po zakończeniu ćwiczeń oraz wykładów przeprowadzam np. test wielokrotnego wyboru.

Przeprowadzam następujące szkolenia BHP:

  • administracyjno-biurowe – osoby pracujące w szeroko rozumianej administracji,
  • inżynieryjno-techniczne – dla projektantów, technologów, konstruktorów, organizatorów produkcji,
  • kierownicze – pracodawcy prywatni, przełożeni, managerowie, którzy muszą oceniać ryzyko na stanowisku pracy,
  • robotnicze – osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe. Komfort Klientów to dla nas priorytet, dlatego oferujemy następujące formy spotkań: stacjonarnie, online, a także e-learning (materiały do nauki dostarczamy na platformie).
Szkolenia administracyjno-biurowe, robotnicze i inżynieryjno-techniczne muszą odbyć się w terminie od 12 miesięcy od daty zatrudnienia. W przypadku szkoleń kierowniczych należy przeprowadzić szkolenie nie później niż 6 miesięcy od daty zatrudnienia.
Szkolenia administracyjno-biurowe, inżynieryjno-techniczne i kierownicze należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Z kolei szkolenia robotnicze należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Warto wspomnieć o tym, że szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych nie są obecnie obowiązkowe. Zwolnione z nich zostały grupy zawodowe, w których występuje najniższy wskaźnik wypadkowość, m.in. edukacja, komunikacja, finanse, kultura.