człowiek z kaskiem

Usługi BHP

Usługi BHP należy rozumieć jako zestaw specjalistycznych działań, które zmierzają do kształtowania właściwych postaw i zapewnienia określonych warunków pracy w danej firmie. Mowa tu o szkoleniach i kursach, których celem jest nauka bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Można przyjąć, że chodzi tu z jednej strony o stworzenie stabilnych i pewnych warunków do wykonywania codziennych obowiązków, np. poprzez specjalistyczne opracowania takie jak instrukcje i regulaminy BHP – których tworzeniem również się zajmuję. Z drugiej natomiast o nauczenie się rozróżniania wpływu otoczenia w zakładach pracy i środowiska na zdrowie fizyczne oraz psychiczne człowieka. Moje wieloletnie doświadczenie i wiedza na poziomie eksperckim są gwarantem prowadzenia instruktaży na wysokim poziomie merytorycznym.
Do wspomnianego obszaru działań zalicza się również audyty BHP oraz dostarczanie środków ochrony życia i zdrowia pracowników w danym środowisku pracy, w postaci artykułów ochrony indywidualnej i zbiorowej.

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w firmach

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w firmach jest obowiązkowe, dzięki temu można skutecznie zapobiegać wypadkom, budować wśród pracowników świadomości, jak ważne są warunki lokalne, w jakich wykonywane są przez nich zadania wynikające z umowy zatrudnienia. Dzięki wykonywanym przeze mnie audytom BHP można dokonać obiektywnej oceny organizacji pod kątem jej funkcjonowania w obszarze BHP. Dodatkowo korzyścią z ich przeprowadzenia jest opracowanie konkretnych działań zmierzających do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.


Zakres wykonywanych usług